Cách đọc số tiền trong tiếng Hàn như thế nào?

  • Đánh giá : (3 ★ trên 10 đánh giá)
Ngày nay, để hoạt động kinh doanh buôn bán với khách nước ngoài dễ dàng, bạn cũng phải biết kha khá một vài câu ngoại ngữ đơn giản, nhất là về cách đọc số tiền. Trong bài viết hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cho bạn cách đọc số tiền trong tiếng Hàn như thế nào nhé!

minh họa cách đọc số tiền trong tiếng Hàn

 

Đơn vị tiền tệ của Hàn Quốc

Đồng Won là đơn vị tiền tệ của Hàn Quốc, có cả hai loại hình thức tiền giấy và tiền xu.

Hiện nay, tỷ giá đồng won được quy đổi 1 won bằng xấp xỉ 20 vnd.

Tỷ giá cụ thể:

  • 1 won = 20.12 vnd

  • 1000 won = 20.1200 vnd

  • 100.000 won = 201.000 vnd

  • 1.000.000 won = 20.120.000 vnd.

 

>>> Tham khảo: 


đơn vị tiền tệ của hàn quốc
Đơn vị tiền tệ của Hàn Quốc

Dùng chữ số nào để đọc tiền bằng tiếng Hàn?

Tiếng Hàn hiện nay có 2 hệ thống số đếm là:

  • Hán Hàn (일, 이, 삼, 사,…) .

  • Thuần Hàn (하나, 둘, 셋,…).

Khi nói đến số tiền, ta sử dụng số đếm Hán Hàn để đọc. Các đơn vị đếm sẽ lần lượt là:

Số tiền

Tiếng Hàn

Phiên âm

100

[bek]

1.000

[chon]

10.000

만 

[man]

100.000

십만

[sim-man]

1.000.000

백만

[bek man]

10.000.000

천만

[chon man]

1.000.000.000

십억

[si-bok]

Cách đọc những số tiền < 100,000,000 trong tiếng Hàn

Thông thường, người Việt đọc số tiền theo 3 chữ số. Ở Hàn Quốc thì khác, họ sẽ đọc theo 4 chữ số.

Vì vậy, nếu số tiền dưới 100.000.000, sẽ có công thức đọc như sau: 

 

… + 만 + …

 

Ví dụ: 25.000 => tách ra là 2/ 5.000.

Cách đọc: 이만 오천 [i-man ô-chon].

Câu đầy đủ khi nói chuyện là:

25.000 = 이만 오천 동이에요 [i-man ô-chon tông-i-ê-yô]  (동 là đồng – đơn vị tiền Việt)].

 

Số tiền

Tiếng Hàn

Phiên âm

7.000 đồng

칠천 동

[chil-chon tông]

1,200 đồng

천이백 동

[man ô-chon tông]

73,200 đồng

칠만삼천이백동

[chil-man sam-chon i-bek tông]

220,000  đồng

이십만동

[i-sip-i-man tông]

256,300 đồng

이십만육천삼백동

[i-sim-man yuk-chon sam-bek tông]

525,329 đồng

오십이만오천삼백이십구동

[ô-sip-i-man ô-chon sam-bek i-sip-ku tông]

1,203,000 đồng

백이십만삼천동

[bek-i-sim-man sam-chon tông]

2,500,000 đồng

이백오십 동

[i-baek o-sim-man tông]

2,840,500 đồng

이백팔십사만오백동

[i-bek phal-sip sa-man ô-bek tông]

4.583.000 đồng

사백 오십팔 만 삼천 동

[sa-bek ô-sip-pal man sam-chon tông]

11,500,400 đồng

천백오십만사백 동

[cheon-baek o-sim-man sa-baek tông]

32.958.000 đồng

삼천 이백 구십오 만 팔천 동

[sam-chon i-bek ku-si-bô man pal-chon tông]

 

cách đọc những số tiền dưới 100000000
Cách đọc những số tiền < 100.000.000

Cách đọc số tiền ≥ 100,000,000 bằng tiếng Hàn

Khi số tiền ≥ 100.000.000, sẽ có công thức như sau: 

… + 억 +…+ 만 +…

Ví dụ: 336.705.000 => tách ra thành 3 /3670 /5000

Cách đọc: 삼억 삼천 육백 칠십 만 오천  [sa-mok sam-chon yuk-bek chil-sip man ô-chon].

Số tiền

Tiếng Hàn

Phiên âm

125.000.000 đồng

일억 이천 오백 만 동

[i-rok i-chon ô-bek man tông]

140,385,000 đồng

일억사천삼십팔만오천동

[i-reok sa-chon sam-sip-phal-man ô-chon tông]

320,000,000 đồng

삼억이천만동

[sam-eok i-chon-man tông]

560,000,000 đồng

오억육천만 동

[i-eok yuk-chưon-man tông]

465,325,500 đồng

사억육천오백삼십이만오천오백동

[sa-eok yuk-chon ô-bek sam-si-bi-man ô-chon ô-bek tông]

1.489.070.000 đồng

십사억 팔천 구백 칠만 동

[sip-sa-ok pal-chon ku-bek chil-man tông]

3,450,230,000 đồng

삼십사억오천이십삼만동

[sam-sip-sa-eok o-cheon i-sip-sam-man tông]

 

cách đọc những số tiền trên 100000000
Cách đọc những số tiền  ≥ 100.000.000

Cách đọc số tiền trong tiếng Hàn

Số tiền

Tiếng Hàn

Phiên âm

550 đồng

오백오십동

[o-baek o-sip tông]

15.000 đồng

만 오천 동

[man ô-chon tông tông]

3,650 đồng

삼천육백오십동

[sam-cheon yuk-baek o-sip tông]

12,000 đồng

만이천동

[man i-cheon tông]

120.000 đồng

십이 만 동

[si-bi man tông]

335.000 đồng

삼십삼 만 오천 동

[sam-sip-sam man ô-chon tông]

651,000 đồng

육십오만천동

[yuk-sip o-man cheon tông]

1.247.000 đồng

백 이십사 만 칠천 동

[bek i-sip-sa man chil-chon tông]

9,350,000 đồng

구백삼십오만동

[ku-baek sam-sip o-man tông]

10.600.000 đồng

천 육십 만 동

[chon yuk-sip man tông]

25,000,000 đồng

이천오백만동

[i-cheon o-baek-man tông]

336.705.000 đồng

삼억 삼천 육백 칠십 만 오천 동

[sa-mok sam-chon yuk-bek chil-sip man ô-chon tông]

750,400,600 đồng

칠억오천사십만육백동

[chi-reok o-cheon sa-sim-man yuk-baek tông]

1,250,000,000 đồng

십이억오천만동

[si-bi-eok o-cheon-man tông]

5.624.855.000 đồng

오십육억 이천 사백 팔십 오만 오천 동

[ô-sip-yu-kok i-chon sa-bek pal-sip ô-man ô-chon tông]

 

cách đọc số tiền trong tiếng hàn
Cách đọc số tiền trong tiếng Hàn

Trong các ngành nhà hàng và dịch vụ ăn uống, việc biết thêm nhiều ngôn ngữ rất quan trọng. Bài viết trên đây đã giúp bạn biết được cách đọc cũng như cách đếm số tiền trong tiếng Hàn. Hy vọng bạn có thể áp dụng dễ dàng cho việc kinh doanh của mình.

Máy Phiên Dịch Tốt Nhất Thế Giới
Hỗ trợ trực tuyến
ĐT: 0938.335.696
Video
Review Máy Phiên Dịch Atalk Plus+ Dịch OFFLINE Tiếng Việt | Không Cần WIFI/SIM 4G Chỉ 0.2 Giây
Máy phiên dịch tốt nhất thế giới Atalk Plus+ Phiên Bản New Version
Máy Phiên Dịch Ngôn Ngữ CHÍNH HÃNG - 40 Loại TỐT NHẤT
401 Trường Chinh, Phường 14, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Cart